FRANCE. Paris. 2011.
Ajax loader

Richard Kalvar - FRANCE. Paris. 2011.