FRANCE. Paris. 2009.
Ajax loader

Richard Kalvar - FRANCE. Paris. 2009.